خانه / درباره ما

درباره ما

برنامه نویس و نویسنده سایت :
عباس وصالی مزین

دانشجوی زبان و ادبیات فارسی

وب سایت راه سرو به منظور :
اشاعه فرهنگ مقاومت و پایداری
یادآوری رشادت های مردم دزفول

معرفی مقاومت ها و پایداری های جنوب ایران در دوران جنگ
مجموعه سخنرانی های امام راجب مقاومت و پایداری
و در یک کلام یادآوری از رشادت های مردان و زنان مقاوم دیروز و مقاومت و پایداری در عصر حاظر در کلام رهبری.